Datum:           30-08-2021

Tijd:                09:30 uur

Plaats:            Berchplaets.

Aanwezig waren 38 leden. Afgemeld hebben: Arie Langerak, Jan Megens, Willie van Erp en Hans Tolboom. Drie leden waren niet aanwezig en hebben niet afgemeld

___________________________________________________________________


 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

  Hij vraagt ook voor een minuut stilte voor diegene die ons zijn ontvallen.

 2. Mededelingen.
  Als er vragen zijn had de voorzitter graag dat die in de vergadering worden gesteld en niet daarbuiten.

  Met de corona gaat het de goede kant op, maar wij moeten toch voorzichtig zijn en ons houden aan de regels van het R.I.V.M. en elkaar hierop ook aanspreken.

  Chris Roelands vraagt waarom het verslag van de vorige vergadering niet wordt behandeld, daarop antwoord de voorzitter dat dit een ingelaste vergadering is en geen jaarvergadering.

  De leden vinden het goed dat er een maal per jaar een algemene ledenvergadering plaatsvindt en hiervan een verslag wordt gemaakt die dan ook op de site wordt gezet.
  In dien nodig dat er een extra ledenvergadering plaatsvind wordt ook hiervan een verslag gemaakt en op de site gezet.

  Door Regio biljart wordt de bijdrage voor de competitie gehalveerd. Dit alleen voor het seizoen 2021-2022.

  Tonnie wordt bedankt voor het bakken van de appelflappen.

  Er wordt op gewezen dat de biljarts voor gebruik moeten worden gestofzuigd.


 1. Huldiging jubilaris.
  De huldiging van de jubilaris gaat niet door omdat hij niet in staat is om aanwezig te zijn. Ad en Christ gaan hem thuis bezoeken.
 2. Financiën/ledenbestand.
  Doordat er weinig uitgaven waren staan wij er goed voor.


  Ledenbestand blijft ongeveer hetzelfde.

  Jan complimenteert de leden voor het normaal overmaken van de contributie ondanks de corona periode.

  Chris Roelands vraagt of het onderhoud van de biljarts wordt doorgeschoven naar een volgende periode.
  Dit is inderdaad zo, het onderhoud hiervan wordt doorgeschoven omdat er in de afgelopen periode geen gebruik van is gemaakt.

  Willy van de Hoogen vraagt of wij ook subsidie krijgen van de gemeente.
  Ad antwoord dat de K.B.O. misschien hiervoor in aanmerking komt, wij vallen onder de K.B.O..
 3. Competitie/ onderlinge.
  De competitie start op maandag 06-09-2021.

  De wedstrijden staan op de site van Biljartpoint.

  Als er een wedstrijd wordt verzet moet dit doorgegeven worden aan onze afgevaardigde Christ en die zorgt dat dit weer wordt doorgegeven aan de wedstrijdleider.

  Tussen kerst en oudjaar wordt er bij voldoende aanmeldingen een onderling toernooi georganiseerd.

  Het driebanden toernooi wordt niet meer georganiseerd door Oss Zuid.

  De PK. wordt gespeeld vanaf half mei 2022, berichten hierover later.

  Tijdens het toernooi van Lith is Tonnie Siebers eerste geworden in de C klasse en
  Ad Verhagen tweede in de D klasse, hierop volgt een daverend applaus.  De koffie wordt verzorgd door de dames van de K.B.O., maar de drank doen wij zelf en voor de tegenpartij wordt een briefje op tafel gelegd en onder aan de bar moet er afgerekend worden, en de prijs is hetzelfde al van onze leden ad. 1.50 euro per consumptie.

  Er wordt een bandstoot toernooi gehouden bij Wittenberg. Op het bord hangt een aanmeldingsformulier.

  Ook wordt er een onderlinge competitie georganiseerd door Tonnie en Christ.

  Er is door het Regiobestuur gevraagd of onze locatie per rolstoel toegankelijk is, het antwoord hierop is ja.

 4. Half november wordt er een leuke middag georganiseerd samen met de dames.
 5. Wat er zoal ter tafel komt.
  Vrijdags kunnen er munten gekocht worden,


 6. Frans Megens:
  Kan er een briefje worden rondgestuurd als de contributie betaald moet worden.

  Jan: Dit is niet nodig daar iedereen de contributie op tijd betaald.

  Kees Smits: Kan het bord met de bordjes ergens ander worden opgehangen daar er sommige figuren last van hebben.
  Christ: Er is hiervoor geen andere mogelijkheid. Maar er moet rekening worden gehouden met elkaar en de hoek snel verlaten.

  Ad Smits: Kunnen de stoelen en tafels worden rechtgezet als een andere vereniging van de zaal gebruik maakt.
  Ad: Dit is al kenbaar gemaakt aan de betreffende vereniging.

  Theo van Dinther: Ik ben bang dat er tijdens de competitiewedstrijden niet
  voldoende stoelen staan.
  Ad: Er zijn voldoende stoelen en als er te weinig zijn kan er altijd nog bijgehaald worden op de zolder.

  Chris Schuts: Wordt er door Cor Nelissen nog biljart les verzorgd.
  Ad: Het bestuur zal dit nog met Cor overleggen.

 7. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng en wenst ieder een fijne competitie.

  Namens het bestuur.
  Secretaris Cor van Wanrooij.