Header BdH 2021

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BILJARTVERENIGING DE HERFSTZON (B.d.H.)
Biljarten voor senioren.

Laatst bijgewerkt .17 februari 2020.

 1. Belangenorganisatie
  • BILJARTVERENIGING DE HERFSTZON is een BELANGENORGANISATIE welke als een zelfstandige vereniging, ingeschreven bij de KAMER VAN KOOPHANDEL onder nummer 62632E68, biljartactiviteiten organiseert met als overkoepelende vereniging; SENIORENVERENIGING DE HERFSTZON

 

  • Deelname aan de REGIO COMPETITIE door leden van BILJARTVERENIGING DE HERFSTZON ingedeeld naar het moyenne en de daarbij vastgestelde klassen
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een ONDERLINGE COMPETITIE voor haar leden, dit volgens het REGLEMENT ONDELINC,E COMPETITIE.
 1. Deelname aan de vereniging.
  • Iedereen die als van BILJARTVERENIGING DE HERFSTZON wordt toegelaten moet tevens aangesloten en lid zijn van SENIORENVERENIGING DE HERFSTZON, of een andere erkende OUDEREN- OF SENIORENVERENING
  • NIEUWE LEDEN worden pas tot de vereniging toegelaten, nadat zij door het BESTUUR zijn GESCREEND. Het BESTUUR kan, indien het lid van een andere AFDELING binnen onze REGIO afkomstig is, als het dit nodig acht informatie inwinnen bij de AFDELING waarvan het NIEUWE LID afkomstig is. Het BESTUUR zal ten aller tijde een GEARGUMENTEERDE REDEN geven waarom iemand geweigerd wordt.
  • De vereniging van BILJARTVERENIGING DE HERFSTZON kent een BESTUUR
  • Dit BESTUUR wordt gevormd door representanten van dc BILJARTVERENIGING DE HERFSTZON.
  • Bij aantreding van een BESTUURSLID aanvaardt deze de op dat moment geldende voorschriften en reglementen.
  • Dit BESTUUR verdeelt de taken en benoemt een VOORZITTER, SECRETARIS en PENNINGMEESTER.
  • Het BESTUUR dient te bestaan uit een oneven aantal LEDEN, met een minimum van vijf (5) LEIDEN. Het BESTUUR treedt in wisselende samenstelling na DRIE (3) jaar af. herverkiezing is, zo nodig door stemming, mogelijk. Zie hiervoor het AAN- en AFTREEDSCHEMA BESTUURSLEDEN.
  • Een BESTUURSLID van het BESTUUR verplicht zich tijdens de gehele zittingsperiode NEUTRAAL op te stellen.
  • .Het BESTUUR roept over het EEN (1) MAAL PER JAAR een JAARVERGADERING voor haar leden bijeen.
  • .Wanneer er door minimaal 50% van de leden om wordt gevraagd een BIJZONDERE VERGADERING bijen geroepen.
  • VERPLICHT om een BIJZONDERE VERGADERING rechtsgeldig te laten zijn, moet TENMINSTE 75% van de LEDEN aanwezig zijn. Besluitvorming kan plaats vinden door stemming, tenzij de vergadering daarover anders beslist.
 2. Financiële middelen.

  • Alle aangesloten LEDEN betalen, ter dekking van de algemene kosten, per jaar een financiële bijdrage. De JAARVERGADERING stelt jaarlijks vóór de aanvang van een nieuwe verenigingsjaar, en aan de hand van jaarlijkse OPGESTELDE BEGROTING, de hoogte van de CON'I'RIBUTIEBIJDRAGE vast.


  • Tijdens de JAARVERGADERING legt het BESTUUR verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Indien er aanleiding toe bestaat zullen de noodzakelijke wijzigingen van geldende REGLEMENTEN worden behandeld en zo nodig worden aangepast.
  • Wanneer LEDEN deelnemen aan de activiteiten van REGIO BILJART OSS betekent dit eveneens het aanvaarden van HUN REGLEMENT en de in de bijlagen OMSCHREVEN en vastgelegde WEDSTRIJDREGLEMENTEN.
  • In al de gevallen waarin dit REGLEMENT niet voorziet, beslist het BESTUUR.
 3. Uitsluiting als lid van de vereniging.

  • Leden van vereniging welke bij voortduring aanmerkingen uitoefenen op het functioneren van het BESTUUR en/of de WEDSTRIJDLEIDING kunnen, na hoor en wederhoor, op gezag van het BESTUUR worden geroyeerd en van verdere deelname aan activiteiten worden uitgesloten.